ÜYELİK SÖZLEŞMESİ / TAAHHÜTNAME

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ / TAAHHÜTNAME

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) bir tarafta Aqua Jog Club ile diğer tarafta üye olma talebinde bulunan uygulama ve web sitesinden giriş yapmış olduğu bilgileri yer alan ÜYE, işbu SÖZLEŞME’yi onaylaması sırasında Aqua Jog Club tarafından kendisinden talep edilen gerekli bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak Aqua Jog Club’a vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında Aqua Jog Club’a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

2-TEBLİGAT ADRESLERİ

ÜYE, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Aqua Jog Club tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Aqua Jog Club’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Aqua Jog Club’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-ÜYELiK KABUL / ONAY ŞARTLARI

3.1Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak Aqua Jog Club’tır.

  1. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. Aqua Jog Club’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
  2. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir)

iii. 18 yaşından küçük kişilerin Aqua Jog Club’a ÜYE olarak kabul edilmesi için Aqua Jog Club mobil uygulaması üzerinden kayıt oluştururken dijital ortamda bulunan izin belgesinin velisi/vasisi tarafından yine dijital olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

iv. Aqua Jog Club ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; Aqua Jog Club üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

v. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kulüp içerisindeki tüm kurallara ve Kulüpten Faydalanma Kuralları’na uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aqua Jog Club tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

3.2 ÜYE, Aqua Jog Club üyeliğini online olarak ya da satış yetkilisi tarafından sisteme işlenmek suretiyle Aqua Jog Club mobil uygulaması üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, SÖZLEŞME’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen Aqua Jog Club web sitesi üzerinden veya SÖZLEŞME’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta, telefon numarası gibi iletişim adreslerine ve izin vermiş olduğu şekilde mobil uygulama bildirimleri ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi Aqua Jog Club Online Üyelik Portalı üzerinden üye olmak istediği kulüp veya kulüpleri ve üyelik tipini seçecek ve ilgili web adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

3.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, Aqua Jog Club’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4- Aqua Jog Club ile SÖZLEŞME akdederek üyeliği başlayan ÜYE; işbu Üyelik SÖZLEŞMESİ’ni ve Kulüpten Faydalanma Kurallarını kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

4- ÜYELİK TİPLERİ VE ÜYELİK BEDELİ

4.1. ÜYE’nin mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri Aqua Jog Club web adresi ve Online Üyelik Portalında belirtilmiş olup; Aqua Jog Club işbu üyelik tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. Aqua Jog Club tarafından ÜYE’ye sunulan üyelik tipleri Online Üyelik Portalında belirtilmiştir. Aqua Jog Club tarafından sunulan üyelik tipleri belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik SÖZLEŞME’si yürürlükte olacaktır.

Portalda satışa açılması halinde, Aylık Ödemeli Üyelik tipinde; Aqua Jog Club Online Üyelik Portalı’nda yer alan Aylık Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbu SÖZLEŞME’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ay düzenli olarak 6 (altı) ay süre ile ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği veya daha sonra ÜYE tarafından değiştirilen kredi kartından tahsil edilir. Aylık Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus Aqua Jog Club’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ ye bildirilecektir. 6 (altı) ay sonunda Aylık Ödemeli Üyelik otomatik ödeme sistemi sona erer.

4.2 Üye tarafından seçilen üyelik tipine ve kulübe göre hesaplanan ve Online Üyelik Portalında yer alan üyelik bedelini ödemek zorundadır, aksi halde üyelik sona erdirilecektir.

4.3. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ve banka aracılığıyla ödeyecektir. ÜYE; ödeme esnasında Aqua Jog Club sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üyelik tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli ve ücrete tabi hizmet bedelleri

Aqua Jog Club tarafından belirlenir. Aqua Jog Club işbu üyelik tiplerini, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni ve ücrete tabi hizmet bedellerini öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.5 Paket ve üyelik süreleri Aqua Jog Club tarafından belirlenir. Aqua Jog Club işbu üyelik sürelerini, öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir.

4.5 Paket ve üyelik süreleri Aqua Jog Club web sayfasında (www.aquajogclub.com) ve Aqua Jog Club mobil uygulamasında paket detaylarında belirtilmiştir. Buna göre mevcut üyelik tipleri ve kullanım süreleri şu şekildedir:

i. AquaJogging Experience 1 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

ii. AquaJogging 1 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

iii. Aylık Hafta İçi Üyelik – Satın alındıktan sonra 6 (altı) ay boyunca her ay hafta içi 8 ders. 6 ay taahhütlü otomatik ödemeli

iv. Aylık Flex Üyelik – Satın alındıktan sonra 6 (altı) ay boyunca her ay 8 ders. 6 ay taahhütlü otomatik ödemeli

v. AJC BLUE – 90 ders. Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 90 (doksan) gün

vi. Night Owl 10 – Satın alındıktan sonra 2 (iki) ay boyunca haftaiçi akşam 10 ders

vii. Night Owl 20 – Satın alındıktan sonra 3 (üç) ay boyunca haftaiçi akşam 20 ders

viii. Earlybird 10 – Satın alındıktan sonra 1 (bir) ay boyunca haftaiçi sabah 10 ders

ix. Earlybird 20 – Satın alındıktan sonra 3 (ay) ay boyunca haftaiçi sabah 20 ders

x. Flex 10 – 10 ders. Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 60 (altmış) gün

xi. Flex 15 – 15 ders. Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 60 (altmış) gün

xii. Flex 20 – 20 ders. Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 90 (doksan) gün

xiii. Teknik Yüzme 1 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

xiv. Teknik Yüzme 1 Ders Çift Kişilik (Couple) – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

xv. Teknik Yüzme 5 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 30 (otuz) gün

xvi. Teknik Yüzme 5 Ders Çift Kişilik (Couple) – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 30 (otuz) gün

xvii. Teknik Yüzme 10 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 60 (altmış) gün

xviii. Teknik Yüzme 10 Ders Çift Kişilik (Couple) – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 60 (altmış) gün

xix. AquaJog Özel (PT) 1 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

xx. AquaJog Özel (PT) 1 Ders Çift Kişilik (Couple) – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 15 (onbeş) gün

xxi.AquaJog Özel (PT) 10 Ders – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 45 (kırkbeş) gün

xxii. AquaJog Özel (PT) 10 Ders Çift Kişilik (Couple) – Satın alındıktan sonra geçerlilik süresi: 45 (kırkbeş) gün

4.5 Belirtilen üyelik tipleri ve kullanım sürelerinde mücbir sebepler, üyenin derse katılımını engelleyen ve durum bildirir tam teşekküllü hastane raporu, ölüm bildirimi ya da polis raporu gibi uygun dokümanı ve/veya kanıtı ya da üyenin başka bir şehre taşınması ve ikamet beyanı dışında hiçbir suretle değişiklik, dondurma ve ekleme yapılamaz. Bu şartları taşıyan değişiklik, dondurma ve ekleme talepleri paket süresi dahilinde tek seferle sınırlıdır. ÜYE, üyelik tipleri ve sürelerine ekleme yapılamayacağını ve bu hususu şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Aqua Jog Club’ın işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler Aqua Jog Club’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle Aqua Jog Club tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, üye olunan kulübe göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Aqua Jog Club’ın Hak ve Yükümlülükleri

i. Aqua Jog Club eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini, üyelik ücretlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini belirler. Bu hususlardaki değişiklikler AQUA JOG CLUB tarafından Aqua Jog Club’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilecek olup, ÜYE tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmaması hususunda Aqua Jog Club’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ii. Aqua Jog Club; gerek kendi merkezinde gerekse anlaşmalı olduğu kulüplerde gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, kulüp içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Bu süreçte kulübün kapalı kalması halinde üyelik süresi kulübün kapalı kaldığı süre kadar uzatılır.

iii. Aqua Jog Club bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği Aqua Jog Club’ın takdirindedir.

iv. Aqua Jog Club; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak (daha önceden Aqua Jog Club üyesi olup olmadığına bakılmaksızın) reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

v. Aqua Jog Club, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde kulübün hizmet saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar Aqua Jog Club derslerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

vi. Aqua Jog Club; mücbir sebepler, resmi tatil günleri, hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar, doğal afetler gibi durumlarda kulübün hizmet saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. Bu gibi durumlarda iptal edilen derslerden Aqua Jog Club sorumlu değildir.

vii. Aqua Jog Club; bünyesindeki tüm ekipmanları, hasar, arıza ve periyodik bakım halleri dışında düzgün ve çalışır bir vaziyette üyelerin kullanımına sunacaktır.

viii. Aqua Jog Club, faaliyet gösterdiği alanın tamamen kapanması ya da anlaşma süresinin bitmesi sebebiyle yeni anlaşacağı yere üyelerini nakil yapabilecektir. Üye bu durumda nakil olacağı yerin eski yere uzaklığının 10 km’yi aşmaması kaydıyla Aqua Jog Club tarafından yapılacak üyelik nakillerini kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder.

x. Aqua Jog Club, eğitmenlerin herhangi bir nedenle kulüp ile ilişiğinin kesilmesi halinde derhal başka bir eğitmen görevlendirecektir. Tarafların eğitmenin değişmesi nedeniyle sözleşmeden vazgeçme hakkı ve herhangi bir iade talebi olmayacaktır. Taraflar eğitmen değişimini ve kalan dersleri yeni eğitmen ile tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

xi. Aqua Jog Club, onaylanan ve gerekli belgeleri sunulan iptal işlemleri kapsamında ücret iadelerini fesih tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde ÜYE’ye yapacaktır.

5.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

i. Birim ve verilen hizmetler üye olunan Aqua Jog Club  şubesine göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu şubenin verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin hizmet saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

ii. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü Aqua Jog Club’ın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta Aqua Jog Club ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

iii. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Aqua Jog Club tarafından talep edilecek gerekli bilgileri, belge, rapor vb hususları derhal temin ederek Aqua Jog Club’a ibraz edecektir.

iv. ÜYE, üyeliğin başlaması için gerekli tüm bedelleri, Üyelik Bedeli’ni ve ücrete tabi hizmetlerin ücretlerini süresinde ödemekle yükümlüdür.

v. ÜYE; kullanmakta olduğu kulübün ve bu kulübün alışveriş merkezi veya residence/site içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezi/site/residence şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi/site/residence içinde, gerekse kulüp içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi/site/residence içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ye ait olup; bu durumda Aqua Jog Club’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

vi. ÜYE; kendisine verilen kulübe giriş kodunu (şifre), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde Aqua Jog Club’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü şifre ve ekipmanı Aqua Jog Club’a aynen iade edecektir.

vii. ÜYE; Aqua Jog Club bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle Aqua Jog Club’a, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

viii. ÜYE, soyunma odalarında ve Aqua Jog Club tarafından özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Aqua Jog Club sorumlu tutulamaz.

ix. ÜYE, tesise hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. Aqua Jog Club ve kulüp personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

x. ÜYE, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

xi. ÜYE, antrenman saatlerine geç kalması durumunda mevcut antrenman saatine ilave yapılamayacağını peşinen kabul etmiştir.

6. ÜYELİĞİN DONDURULMASI

6.1- Üyelik Dondurma işlemi sadece “Aylık Limitli Üyelik”, “Aylık Limitsiz Üyelik”, “Aylık Hafta İçi Üyelik” ve “Aylık Flex Üyelik” paketlerinde 1 defaya mahsus olarak 1 ay süresince yapılacaktır. Bu işlemde, üyelik dondurma ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu 1 ay için Aqua Jog Club tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. “Aylık Limitli Üyelik”, “Aylık Limitsiz Üyelik”,  “Aylık Hafta İçi Üyelik” ve “Aylık Flex Üyelik” dondurma ücreti 350 TL’dir. Bu bedel “Aylık Hafta İçi Üyelik” ve “Aylık Flex Üyelik” paketinde mobil uygulama üzerinden kredi kartı ile, “Aylık Limitli Üyelik” ve “Aylık Limitsiz Üyelik” paketinde ise havale ile ödenmelidir. Ödemenin gerçekleştiği tarihten sonraki ay içindeki 8 dersi(Aylık Limitsiz Üyelik ise sınırsız ders hakkı ile 1 ay kullanım süresi) üyeliğin en son ayından sonra gelen aya eklenir. Üyelik Dondurma talebinde bulunan ÜYE’nin, ders paketi kullanım süresi Üyelik Dondurma Süresi kadar uzatılır. Üyelik dondurmada aylık ödeme durdurulmaz, sadece aylık kullanım durdurulur. 

Aqua Jog Club’ın işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, Aqua Jog Club’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

6.2- Üyelik Dondurma İşlemi, üyelik süresi içerisinde 1 (bir) ay için olmak üzere Aqua Jog Club mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir.

6.3- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin Aqua Jog Club tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

6.4- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, Aqua Jog Club hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır.

6.5- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesi talep edilemez. Ödenmiş olan Üyelik Dondurma Ücreti iade edilmez.

6.6- ÜYE tarafından talep edilen Üyelik Dondurma süresi olan 1 (bir) aylık sürenin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut paket kullanım süresi devreye girecektir.

6.7-Taahhüt bitimine 1 aydan az süre kalan ÜYE, üyelik dondurma işlemi gerçekleştiremez.

7.- ÜYELİK SÜRESİNİN UZATILMASI

7.1- Üyelik Süresinin Uzatılması işlemi “Aylık Limitli Üyelik”, “Aylık Hafta İçi Üyelik”, “Aylık Flex Üyelik”, ” Aylık Limitsiz Üyelik” ve “3 Ay Limitsiz Üyelik” haricindeki tüm paketlerde ücretli olarak yapılabilmektedir. Her paket süresince uzatma işlemi 1 defaya mahsus olarak ÜYE’nin talebine göre 1 hafta, 2 hafta ya da 1 ay  süresince yapılacaktır.

7.2- Üyelik Süresinin Uzatılması işlemi ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin uzatıldığı 1 hafta için 250 TL, 2 hafta için 450 TL, 1 ay için 800 TL olan ücreti kredi kartı ile Aqua Jog Club mobil uygulaması üzerinden ödemelidir. ÜYE, Aqua Jog Club tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Süresini Uzatma ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu bedel mobil uygulama üzerinden kredi kartı ile ödenmelidir.

7.3- Ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren paket bitimine ÜYE’nin seçtiği ek süre eklenecektir. 

7.4-Üyelik Süresinin Uzatılması işlemi Üyelik Süresinin Uzatılması işlemi 1 defaya mahsus olarak ÜYE’nin seçimine göre 1 hafta, 2 hafta veya 1 ay süresince yapılacaktır.

7.5- Üyelik Süresinin Uzatılması talebinde bulunan ÜYE’nin, ders paketi kullanım süresi Üyelik Süresinin Uzatılması talebi süresi kadar uzatılır. ÜYE’nin ders kullanımı engellenmez.

7.6-Üyelik Süresinin Uzatılması işlemi iptal edilemez, ödenen Üyelik Süresinin Uzatılması ücreti iade edilemez.

8.- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından Aqua Jog Club web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

8.1. ÜYE TARAFINDAN

8.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini üyelik başlangıç tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, Aqua Jog Club Online Üyelik Portalı üzerinden mail yoluyla, üyelik iptal talebini Aqua Jog Club’a iletecektir.

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

i. Ön satıştaki şubeler için, ön satış süresi sona erene kadar ÜYE tarafından yapılan iptal talebinin Aqua Jog Club’a ulaşmasının akabinde Aqua Jog Club tarafından üyelik iptali gerçekleştirilecek ve ödenmiş olan üyelik ücreti iptal talebinin Aqua Jog Club’a ulaşmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ÜYE’ye iade edilecektir.

ii. Satıştaki şubeler için, ÜYE, üyelik başlangıç tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ücreti 15 (onbeş) gün içerisinde kullanılan ders bedelleri grup dersleri için tek ders ücreti olan 400 (dörtyüz)) TL, özel dersler için tek ders ücreti olan 590 (beşyüzdoksan)TL üzerinden düşülerek ÜYE’ye iade edilir. ÜYE, üyelik başlangıç tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir kullanımda bulunmadıysa herhangi bir kesinti yapılmaksızın söz konusu üyelik ücreti 15 (onbeş) gün içerisinde ÜYE’ye iade edilir.

 

Standart, indirimli ve taahhütlü paket (Aylık Ödemeli Üyelikler) satın alan ÜYE’nin, üyeliğini paket kullanım bitiş süresinden önce iptal etmek istemesi halinde, söz konusu taahhüdün yerine getirilmemiş olması nedeniyle,  ÜYE’ye iade edilecek bedel, üyelik başlangıcında ya da üyelik süresince ödenen toplam üyelik bedelinden,  iptal/fesih tarihine kadar Aqua Jog Club’ın uygulamış olduğu indirim tutarlarının toplamının ve toplam Kullanım Bedeli’nin grup dersleri için tek ders ücreti olan 400 (dörtyüz)TL, özel dersler için tek ders ücreti olan 590 (beşyüzdoksan) TL olarak (ÜYE’nin katılmış olduğu ders adedi) düşülmesi ile birlikte %20 cayma bedeli kesintisi toplamı sonucunda hesaplanacak ve Aqua Jog Club tarafından hesaplanan bu tutar üyelik iptal talebinin hüküm ifade etmesinin akabinde 30 (otuz) gün içerisinde ÜYE’ye iade edilecektir. Aqua Jog Club tarafından yapılan hesaplama sonrası ÜYE’ye iade edilecek hiçbir bedelin bulunmaması halinde iptal işlemi üyelik bitiş tarihi itibarı ile gerçekleştirilir. ÜYE, Aqua Jog Club tarafından yapılan hesaplama sonrası Aylık Ödemeli Üyelikler kapsamında uygulanmış olan indirim tutarını Aqua Jog Club’a ödeyerek üyeliğini üyelik bitiş tarihinden önce sonlandırabilir. 

8.1.2. Aqua Jog Club tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin bildirdiği banka hesap numarasına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin Aqua Jog Club tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Aqua Jog Club TARAFINDAN

8.2.1. Aqua Jog Club herhangi bir sebep gösterilmeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

8.2.2. Aşağıda yazılı hallerden birinin varlığı halinde Aqua Jog Club e-posta, sms ve mobil uygulama bildirim yoluyla yapacağı bir fesih bildirimi ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde üyeliği iptal edilen üyenin, Aqua Jog Club’tan üyelik bedeli ve/veya maddi manevi tazminata ilişkin hizmet kapsamında herhangi bir talebi kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan, Aqua Jog Club, işbu Sözleşme’ye göre belirlenecek bakiye üyelik bedelinin iade edilip edilmemesi hususunda karar vermeye münhasıran yetkilidir.

i. ÜYE’nin, hukuk, ahlak ve adap kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi, kulüp içerisinde yüksek sesle konuşması, kavga etmesi ve/veya Aqua Jog Club ve Aqua Jog Club’ın yer aldığı alışveriş merkezi/site/residence çalışanlarına, misafirlere veya üyelerine rahatsızlık verecek davranışlar sergilemesi,

ii. ÜYE’nin, üyeliğinin devamı sırasında kulüp içerisinde suç teşkil edecek eylemlerde bulunması ve/veya suç teşkil edecek eylemlerde bulunduğu izlenimi yaratması,

iii. Üyenin, üyelik başlangıcında ve/veya üyelik devamında Aqua Jog Club’a beyan ettiği bilgilerin doğru olmaması ya da doğru olmadığının daha sonra tespit edilmesi,

iv. Üyenin, Sözleşme hükümlerine veya Faydalanma Kuralları’na aykırı davranması,

v. İşbu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken bedelleri kısmen veya tamamen ödenmemesi,

vi. ÜYE’nin Aqua Jog Club aleyhine asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunması,

vii. ÜYE’nin Aqua Jog Club’ın ticari itibarını zedeleyen herhangi bir davranışta bulunması,

viii. ÜYE’nin Aqua Jog Club içerisinde ticari veya kazanç amaçlı faaliyetlerde bulunması ve/veya kulüp içerisinde başka bir ÜYE’ye özel ders vermesi ya da özel ders verdiği izlenimi uyandıracak eylemlerde bulunması.

Bu durumlardan herhangi birisinin varlığı halinde üyeliği feshedilen kişinin yeniden Aqua Jog Club üyeliğinin kabul edilip edilmemesi hususunda Aqua Jog Club münhasıran yetkildir.

9-KULÜP KURALLARI

9.1. KONU VE AMAÇ

Aqua Jog Club Kulüp Kuralları, Aqua Jog Club ile ÜYE arasındaki ilişkiler ile Aqua Jog Club’ın çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Kulüp kuralları ile Aqua Jog Club’ın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve Aqua Jog Club bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

9.2. KULLANIM PROSEDÜRLERİ

9.2.1 GENEL KOŞULLAR

ÜYE’nin Aqua Jog Club aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Aqua Jog Club sorumlu tutulamaz.

ÜYE, Aqua Jog Club içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Aqua Jog Club içerisinde Aqua Jog Club tarafından alınan görüntü-ses kayıtlarının yine Aqua Jog Club, Aqua Jog Club iş ortakları ve sponsor firmalar tarafından Aqua Jog Club‘a ve diğer firmalara ait websiteleri, sosyal medya hesapları, dijital/basılı reklamlar, mobil uygulamalar, tv, radyo, gazete ve dergilerde yayınlamasını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE’nin Aqua Jog Club’ta yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa ekipmanları yanlış kullanım sebebiyle yaralanma veya zarar görme halinde Aqua Jog Club’ın ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, Aqua Jog Club’ın hizmet verdiği alışveriş merkezi/residence/site alanlarında bu alanlarca belirlenmiş otopark kuralları çerçevesinde hizmet alabilir. ÜYE, kişiye özel dersler ve grup dersleri için işbu Sözleşme’de belirtilen web sitesi ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırmalıdır.

ÜYE; katılmak istediği derse mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaparak katılabilir. Rezervasyon yapılmamış derslere katılım söz konusu değildir.

Aqua Jog Club’a ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

Antrenman ekipmanları ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

Aqua Jog Club, eğitmenlerinin çalışma saatlerinde Üyelik Sözleşmesinde belirtilen usule göre önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.

Aqua Jog Club, derslere girecek eğitmenleri Üyelik Sözleşmesinde belirtilen usule göre önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile tek taraflı olarak değiştirebilir.

ÜYE,  antrenmanına başlamadan önceki 2(iki) saat içerisinde yemek yememelidir.

ÜYE, suda kullanabileceği nabız ölçen bantları/ekipmanları kendileri teminle mükelleftir. Aqua Jog Club’ın bunları üyelere temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÜYE, eğitmenlerin uyguladığı program dahilinde çalışmaya azami dikkat göstermelidir.

ÜYE, antrenmanlardan maksimum faydayı sağlamak için haftada minimum 2 derse katılmaya azami gayret göstermelidir.

ÜYE, çalışma sırasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır.

ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini hemen durdurmalı ve eğitmenini bilgilendirmelidir.

ÜYE, Aqua Jog Club antrenmanlarına geldiği tesisin/anlaşmalı spor kulübünün fitness/cardio vb havuz dışındaki diğer alanlarını kullanamaz. Havuz kullanımı yalnızca derse geldiği saat için geçerlidir.

Sağlık ile ilgili bir problemi olan ÜYE, dersler başlamadan önce eğitmeni ile görüşmeli ve durumu hakkında bilgi vermelidir.

Eğitmen, diğer üyeleri rahatsız eden herhangi bir üyeyi antrenmandan derhal çıkartabilir.

ÜYELER, ders başlangıç saatinden 5 dakika öncesinde havuzdaki yerlerini almalıdırlar.

Aqua Jog Club, ÜYE’nin antrenmanlara düzenli gelmemesi ve düzenli beslenmemesi nedeniyle hedeflenen sonuçlara ulaşılamamasından sorumlu değildir.

9.2.2 REZERVASYON İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLERİ / CEZALI SÜRE KAPSAMI

i. AQUAJOG GRUP DERSLERİ REZERVASYON İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLERİ

AJC BLUE paket sahibi olmayan ÜYE; dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal etmek isterse, 13:00- 21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

AJC BLUE paket sahibi ÜYE; dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal etmek isterse, 13:00-21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, paket süresinin başlangıç tarihinden itibaren yapacağı ilk 5 derste ders bedelini ödemez. Ceza uygulanmaz.

Eğer AJC BLUE paketi sahibi ÜYE; paket dahilinde sunulan 5 cezasız iptal hakkını kullandıysa dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal etmek isterse 13:00- 21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse rezervasyon yaptığı ders ile birlikte toplam 2 ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. AJC BLUE paket sahibi üyenin cezalı süreler içerisinde gerçekleştirdiği iptal ve değişiklikler için toplam 2 ders paketinden düşülür. 

ii. AQUAJOG PT & TEKNİK YÜZME PT DERSLERİ REZERVASYON İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLERİ

AquaJog PT ve/veya Teknik Yüzme PT paketi sahibi ÜYE; dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal etmek isterse, rezervasyon saatinden 24 (yirmidört) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

AquaJog PT Couple ve/veya Teknik Yüzme PT Couple paketi sahibi ÜYE; dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal etmek isterse, rezervasyon saatinden 24 (yirmidört) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

AquaJog PT Couple ve/veya Teknik Yüzme PT Couple paketi sahibi üyelerden herhangi birinin  dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse paketi birlikte kullandığı üyenin ilgili derse katılımının gerçekleşmesi durumunda yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

AquaJog PT Couple ve Teknik Yüzme PT Couple paketleri iki kişiliktir ve paketlerin kullanım şartları paketin sunduğu ders saatini baz alır. 2 kişi için 5 derslik bir paket toplam 5 ders planlama, 10 derslik paket toplam 10 ders planlamayı kapsar. 

9.3 AQUA JOG CLUB KULÜP KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu Kulüp Kuralları maddelerinde Aqua Jog Club; önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikleri yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir.

ÜYE, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, tüm maddelerini anladığını, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10-ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

İşbu Sözleşme uyarınca, Aqua Jog Club’a bildirmiş olduğum her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğimi, Aqua Jog Club tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmem durumunda hello@aquajogclub.com adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle e-posta ve/veya SMS ve/veya  diğer mesajlaşma kanalları ile gönderim işlemini iptal edebileceğim hususunda Aqua Jog Club tarafından bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

11-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

11.1- Üye e-posta adres değişikliğini yazılı olarak veya web sitesi üzerinden Aqua Jog Club’a bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2- ÜYE, işbu üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. Aqua Jog Club ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

11.3- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. Aqua Jog Club bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

11.4- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

11.5- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.