GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Aqua Jog Club Spor ve Eğitim Kulübü (‘’KULÜP’’) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Aqua Jog Club, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar muhafaza edilme.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Aqua Jog Club ve Aqua Jog Club adına Aqua Jog Club’a ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Aqua Jog Club tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda tarafından uygun görülen diğer kişilerle hizmet kapsamında ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenebilir.

Aqua Jog Club Tarafından İşlenen Veriler

Aqua Jog Club, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Aqua Jog Club tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Aqua Jog Club’ın meşru menfaati doğrultusunda, Aqua Jog Club tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

(i) Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,

(ii) Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,

(iii) Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri,

(iv) Aqua Jog Club ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri,

(v) Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri,

(vi) Gerekli hallerde üyeler tarafından sunulan sağlık raporları ile üyelik devamınca spor faaliyetlerinin verimli yürütümü için alınan vücut analiz verileri,

(vii) Üyenin onayı ile çekilmiş fotoğraf ve videoları,

(viii) İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri

ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aqua Jog Club, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

(i) Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,

(iii) Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması,

(iv) Aqua Jog Club’a ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

(v) Aqua Jog Club’ın hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,

(vi) Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabacı ve kaçak girişlerin önlenmesi,

(vii) Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,

(viii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

(ix) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

(x) Talep ve soruların cevaplanması,

(xi) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

(xiv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(xv) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Aqua Jog Club’ın meşru menfaatlerinin korunması.

Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

 Aqua Jog Club KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. Maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Aqua Jog Club arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s. ) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

(i) Aqua Jog Club’in yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,

(ii) Her nevi resmi merci ve kurumlar,

(iii) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 Aqua Jog Club, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği şubeler ve Aqua Jog Club’a ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.

 Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Aqua Jog Club, işbu Politika’da belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Aqua Jog Club tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Belirtilen süreler Aqua Jog Club tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine KVKK’na uygun şekilde Aqua Jog Club tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Aqua Jog Club’a ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Aqua Jog Club’ten bağımsızdır ve Aqua Jog Club hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden/uygulamadan kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.